MI w Polsce i na świecie

Dzieło Ml zapoczątkowane 16 października 1917 r. w Rzymie, gdzie Św. Maksymilian Kolbe studiował teologię, zostało przeszczepione w 1919 r. do Krakowa. W Polsce trafiło na podatny grunt głęboko zakorzenionej pobożności maryjnej. Stowarzyszenie, które w Rzymie było odpowiedzią na ataki na Kościół katolicki, przede wszystkim masonerii, w Polsce stało się ruchem przenikającym niemal do wszystkich środowisk społecznych.

MI w Polsce i na świecie

Do dziś - według Ksiąg wpisów prowadzonych w Niepokalanowie - do Rycerstwa Niepokalanej w Polsce zapisało się ok. 1,9 min osób (dla przykładu: od stycznia 1999 r. do października 2001 r. wstąpiło ok. 70 tys. osób). Ta ogólna liczba 1,9 min obejmuje również zapisanych w Księgach wpisów, które zaginęły albo uległy zniszczeniu z przyczyn od Niepokalanowa niezależnych. Byli też tacy, którzy wstępowali do MI, ale nie zostali zarejestrowani imiennie, gdyż ze względu na inwigilację władz komunistycznych w okresie terroru stalinowskiego nie zawsze prowadzono Księgi (ograniczano się do Sprawozdań rocznych, w którch podawano zazwyczaj same liczby przyjętych). Do powyższej liczby zapisanych do Rycerstwa Niepokalanej należy jeszcze dodać zapisanych w Księgach wpisów, które znajdują się w siedzibach lokalnych MI w Polsce.

Na świecie liczba członków Rycerstwa Niepokalanej sięga 4 min. Dzieło to jest obecne w 46 krajach na pięciu kontynentach, posiada liczne kanonicznie erygowane siedziby i 27 centrów narodowych (Niepokalanowów).

Wspólnoty i Koła Stowarzyszenia

Obecnie istnieje w Polsce 125 Wspólnot Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej" na szczeblu lokalnym, które posiadają swój zarząd i asystenta kościelnego, co zapewnia im stałą opiekę duchową oraz swobodną działalność w parafii, zgodnie ze Statutami Generalnymi i własnym Regulaminem. Ponadto działa ok. 220 Kół MI (w tym ok. 120 dobrze zorganizowanych), które mają animatora i opiekuna duchowego. Istnieje już jeden Regionalny Ośrodek Rycerstwa Niepokalanej w Kielcach, który ma swój zarząd i asystenta kościelnego mianowanego przez biskupa, kilka innych jest na etapie przedstawiania biskupom diecezjalnym kandydatów, celem nominacji asystenta kościelnego (S. G., art. 38). Tworzenie Ośrodków regionalnych na pewno usprawni działalność Stowarzyszenia w diecezjach, a tym samym w całym Kościele polskim.

Nadzieja przyszłości...

Rycerstwo Niepokalanej w naszym kraju ma jeszcze do przebycia długą drogę, ponieważ wartość charyzmatyczna MI wraz z całą najgłębszą motywacją jej przyjęcia nie została ciągle w pełni doceniona ani też skutecznie przemyślana. Należy mieć nadzieję, że fascynacja, szczególnie ludzi młodych, dziedzictwem kolbiańskim (ok. 40% wpisujących się do MI i ok. 60% uczestniczących w rekolekcjach w duchu MI - to ludzie młodzi), doprowadzi do odmłodzenia szeregów Rycerstwa i głębszej obecności MI w życiu Kościoła. Dotychczasowy rozwój Stowarzysznia pozwala z nadzieją patrzeć w przyszłość.

Renata Kupis Sekretarz Stowarzyszenia MI

Rycerz Niepokalanej
Kwiecień 2002
2017-02-25 19:38 1526

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy